Pondělí - Pátek - 16:00 - 20:00  úterý (denní stacionář) 13:30 - 16:30

Pečujte o svou duši

Dodržování duševní hygieny má v dnešním dynamickém světě obrovský význam.

Schizofrenie

Schizofrenie je onemocnění bio-psycho-sociální povahy, zasahující nejen fyzický a psychický stav nemocného, ale také veškeré jeho společenské vztahy
a pracovní oblast. Významně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se v životě. Hluboce naruší vztah člověka ke skutečnosti a dochází u něj ke změnám osobnosti. Ty často způsobují, že nemocný není schopen pokračovat v životě jako doposud. Jedná se o vleklé onemocnění se sklony k chronicitě. Postihuje pracovní schopnost člověka a také snižuje jeho společenské uplatnění, což je velkým problémem v soudobé společnosti, která klade důraz na výkon a zodpovědnost.
Schizofrenie se vyskytuje poměrně často, u 1-1,5% populace, což znamená, že onemocní přibližně jeden člověk ze sta. Četnost výskytu je stejná v různých kulturách a kontinentech. Onemocnění se vyskytuje stejně často u mužů a u žen, rozdíl je pouze v začátku onemocnění. Začátek schizofrenního onemocnění je v mladém věku, u mužů nejčastěji mezi 15 až 25 lety a u žen nejčastěji mezi 25 až 35 lety.

PŘÍČINY SCHIZOFRENIE

Na vznik schizofrenie se podílí řada dílčích příčin. Mezi vrozené biologické faktory patří především dědičnost a průběh těhotenství. Bylo prokázáno, že pokud jeden z rodičů trpí schizofrenií, je asi 10% pravděpodobnost, že jeho dítě onemocní také. Dá se říci, že se dědí určitá dispozice k onemocnění, nikoliv nemoc sama. Dispozici k onemocnění tvoří nadměrná citlivost (hypersenzibilita) a zvýšená zranitelnost (vulnerabilita). Při vzniku schizofrenie hraje roli vzájemné působení biologických a psychosociálních vlivů, důležitá je kvalita vztahů s blízkými lidmi. Vlivem výše uvedených faktorů dojde k narušení komunikace mezi neurony v mozku a změnám v chování, které se pak projeví v období, kdy je jedinec ve velkém psychickém tlaku, nejčastěji v období adolescence a časné dospělosti. K propuknutí psychózy dochází tedy tehdy, když jsou lidé s dispozicí k nemoci vystavení nadměrné psychické zátěži.

PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE

• Halucinace
• Bludy
• Poruchy formy myšlení
• Poruchy chování
• Snížená motivace
• Poruchy emotivity
• Abulie


Halucinace

vznikají na podkladě zkresleného vnímání reality, jsou
to falešné smyslové vjemy, které vznikají bez jasného zevního podnětu. Halucinace se mohou týkat všech smyslů, nejčastější jsou sluchové. Nemocní mohou slyšet jednoduché zvuky jako je škrábání, pískání, tikání, nebo složitější sluchové vjemy - hlasy. Hlasy mohou k nemocnému přímo „promlouvat“, komentovat jeho jednání, nebo mu radit či kritizovat. Časté jsou také imperativní halucinace, které nemocnému něco přikazují a na jejichž základě nemocný jedná. Hlasy promlouvají zvnějšku, odkud normálně zvuky slyšíme, někdy je pacienti vnímají uvnitř ve svém nitru, jako by jim je někdo „vkládal“. Dalším typem jsou halucinace zrakové, čichové, tělesné či chuťové.

Bludy

jsou poruchy obsahu myšlení. Blud začíná většinou jako určitá patologická myšlenka, kterou nemocní vlivem okolí a špatných interpretací skutečnosti přetvářejí v bludné přesvědčení, jež je pro ně nevývratné.

Poruchy formy myšlení

se projevují jeho inkoherencí, nejasností a nesouvislostí ve slovním projevu. Myšlenky na sebe nenavazují, nedochází k naplnění komunikačního záměru. Naopak u některých pacientů je nabídka myšlenek tak velká, že jim nestačí slova k vyjádření. Může docházek k roztříštění myšlení nebo myšlenkovému stuporu.

Poruchy chování

se projevují bizarním, situaci neodpovídajícím chováním, které někdy podléhá halucinacím a bludům.

Snížená motivace

se projevuje ztrátou zájmu něco dělat, podniknout. Pacienti jsou „bez energie“ i základní činnosti jim mohou způsobovat potíže. Dělá jim dobře samota, ztrácí zájem o styk se společností.

Poruchy emotivity

se projevují neadekvátními reakcemi v různých situacích. Někdy mohou být pacienti přehnaně přecitlivělí, emočně labilní nebo naopak citově otupělí a apatičtí.

Abulie

se projevuje jako nedostatek vůle, nemocní ztrácí zájem o své zájmy. To, co je kdysi bavilo, jim již nepřipadá zajímavé. Ve vážných případech může pacient trávit celé dny naprostým nicneděláním a zanedbávat přitom i základní hygienu.

VČASNÝ ZÁCHYT, LÉČBA A PROGNÓZA ONEMOCNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že tak závažné onemocnění začíná tak časně, může podstatně ovlivnit celý život nemocného. Důležité je včasné rozpoznání prvních změn vedoucích k nemoci. Předpokládáme, že čím dřív začne léčba, tím je prognóza lepší. Bohužel je velmi časté, že člověk ohrožený nemocí zůstává bez odborné péče 1-2 roky. První nápadnosti je u nemocného možné často vystopovat 2-6 let před vyhledáním pomoci. Proč léčba začíná tak pozdě? Rodina nemocného se často snaží kompemzovat problém vlastními silami. Často jsou také projevy nemoci připisovány projevům dospívání či užívání drog. Svou roli hraje i strach, popření závažnosti potíží, obavy z psychiatrie. Co dělat? Nejdůležitější je si uvědomit, že schizofrenní onemocnění je léčitelné. Je známo, že třetina nemocných se úplně uzdraví, u druhé třetiny se nemoc čas od času vrátí a třetina onemocnění má průběh chronický.
Průběh onemocnění ovlivňuje řada faktorů, především dobře fungující rodinné zázemí, včasná a dobře vedená medikamentózní a psychologická léčba. V době zmírnění nebo vymizení příznaků nemoci se dostává do popředí psychoedukace (informace o nemoci) a psychoterapeutické postupy (individuální, skupinová a rodinná terapie). V období návratu k běžnému životu mohou pomoci různé formy psychosociální rehabilitace (podpora a poradenství v oblasti bydlení, práce, studia, volného času). Průběh a vyhlídky onemocnění jsou v současnosti díky včasnému záchytu, moderním formám léčby a rehabilitace podstatně lepší než tomu bylo dříve. Mnoho dobře léčených pacientů s dobrým zázemím vede plnohodnotný život.

Media

O nás

Tým psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutických sester v Opavě. Nabízíme služby z oboru psychiatrie, psychoterapie Spolupracujeme s různými sociálními organizacemi. Vždy v úterý denní stacionář Zprostředkováváme rodinná sezení.

Přihlášení a registrace